HISTORICAL-RETROSPECTIVE CHARACTERISTICS OF THE STUDY OF ALISHER NAVOI’S PHILOSOPHICAL HERITAGE

Authors

  • Xo'jaev Davron Nuriddinovich

Keywords:

Abstract

The article analyzes the Alisher Navoi's work and philosophical thinking from a historical retrospective point of view. Also, it examines the usage of the method of thinkers before him in "Khamsa" by Navoi. Navoi interpreted the characters of Farhad, Shirin, Dilorom, Layli, Majnun, Khusrav, Bahram, Iskandar from the kings, who are considered traditional characters in Khamshalik, in a new way, from the perspective of humanistic ideas of the literature of his time.

References

Бертельс Е. Э., Низами и Физули, М., 1962.

Бертельс Е. Э., Навои и Джами, М., 1965.

Алишер Навоий. Хамса. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирмата жилд – Т.: ЎзРФА “Фан” нашриёти, 2001 йил.

Ҳайитметов А., Шарқ адабиётининг ижодий методи тарихидан, Т., 1970.

Алиев Г., Темы и сюжеты Низами в литературах народов Востока, М., 1985.

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 7- жилд. . – Т.: Фан, 2001.

Фалсафа қомусий луғати. Қ.Назаров таҳририда тўпланган. –Т.: Ғафур Ғулом нашриёти, 2004 йил.

Алишер Навоий. «Насойимул муҳаббат” 17-том – Т.: ЎзРФА “Фан” нашриёти, 2001 йил.

Хондамир. Макорим ул-ахлок. -Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1967.

Санобар Нишонова. “Макоримул-ахлоқ”да Навоий маънавияти // Маърифат газетаси 20 14 йил 16 -сон.

Абу Абдуллоҳ Ҳаким Термизий. “Орифлар тасаллиси” сайланмаси –Т.: “Мовароуннаҳр” нашриёти, 2019 йил, 36-бет.

Алишер Навоий. Хамсат ул-мутаҳаййирин. Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер. Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад Назм ул-жавоҳир. Мукаммал асарлар тўплами. 15- жилд. . – Т.: Фан, 2001.

Published

2022-12-06