ОҒ ДАРЁЛАРИ СУВЛИЛИК ДАРАЖАСИНИ ЎЗГАРИШИГА АТМОСФЕРА ЁҒИНЛАРИ ТУРЛАРИНИНГ ТАЪСИРИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ (ПИСКОМ ДАРЁСИ МИСОЛИДА)

Авторы

  • Турғунов Дониёр Маннапжанович
  • Сайдуллаев Умиджон Зулпхор ўғли

Ключевые слова:

дарё, дарё оқими, гидрологик йил, атмосфера ёғинлари, корреляция коэффициенти, регрессия тенгламаси, статистик баҳолаш

Аннотация

Мақолада тоғ дарёлари сувлилик даражасини ўзгаришига атмосфера ёғинларнинг таъсири Писком дарёси мисолида кўриб чиқилган. Дарё оқими билан турлари бўйича ажратилган йиллик атмосфера ёғинлари орасидаги кўп ҳадли боғланишлар статистик таҳлил қилинган ҳамда боғланишларда ҳар бир турнинг қўшган ҳиссалари аниқланган. Тадқиқотда бажарилган ҳисоблашлар асосида Писком дарёси вегетация даври оқими билан дарё ҳавзасидаги қор чизиғи баландлиги орасидаги боғланиш статистик баҳоланган.

Библиографические ссылки

Туpғунoв Д.М. Ўpтa Ocиё тoғ дapёлapидa кaм cувли йиллapнинг мeтeopoлoгик шapoитлapи // Гeoгpaфия вa гeoгpaфия тaълимидaги муaммoлap: Pecпубликa илмий-aмaлий кoнфepeнцияcи мaтepиaллapи. — Тoшкeнт, 2018. — Б. 8-10.

Турғунов Д.М., Холматжанов Б.М., Нуриддинова С.И. Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзаси дарёлари оқимининг метеорологик омилларга боғлиқлиги // Ўз ГЖ ахбороти. 48-жилд. – Тошкент, 2016. – Б. 140-144.

Ҳикмaтoв Ф.X., Туpғунoв Д.М. Тoғ дapёлapидa кaм cувли йиллap, улapнинг мeъёpи вa кaм cувлиликнинг чуқуpлaшуви мacaлaлapи // ЎзМУ xaбapлapи. Тaбиий фaнлap. -Тaшкeнт, № 3/1. 2017. — Б. 330 — 335.

Шульц В.Л. Таяние снежников в горах Средней Азии. – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1956. – 352 с.

Khikmatov F.H., Frolova N.L., Turgunov D.M., Khikmatov B.F., Ziyayev R.R. Hydrometeorological Conditions Of Low-Water Years In The Mountain Rivers Of Central Asia. – International Journal of Scientific & Technology Research Volume 9, issue 02, February 2020. P. 2880-2887.

Turgunov D.M., Khikmatov F.H. Estimation of the low-water norm in the mountain rivers of Central Asia // European Sciences review. – Austria, Vienna. № 3-4. 2018 (March–April). P.101-105.

Загрузки

Опубликован

2022-04-17