РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ
PDF (English)

Ключевые слова

профессиональная информация, выбор профессии, профориентация, молодежь, образование и воспитание, государство, общество, экономические и культурные связи professional information, career choice, career guidance, young people, education and upbringing, government, society, the economic and cultural ties. касбий ахборот, касб танлаш, касбга йўналтириш, ёшлар, таълим ва тарбия, давлат, жамият, иқтисодий ва маданий алоқалар

Аннотация

В данной статье анализируются некоторые особенности и проявления, а также, на практике, важность воспитания и образования в профессиональной ориентации молодежи. В ней исследуется духовность и духовность как основа формирования всесторонне развитого поколения. При анализе вопроса значительное внимание было уделено рассмотрению принципов историчности и современности. Кроме того, авторами изложены некоторые практические механизмы реализации изучаемой проблемы.

PDF (English)

Библиографические ссылки

Kasbga yunaltirishga yoshlarning kasbni erkin va mustakil tanlashning ilmiy-amaliy tizimi sifatida karash lozim. https://uz.denemetr.com/docs/768/index-340015-1.html

https://kartaslov.ru/книги/Платон_Государство/1

Magzumov P.T., A.F.Antonov va boshk. "Ukuvchilarni mexnat va kasb tanlashga tayyorlash" T., Ukuvchi. 1991.

K.Xoshimov., M.Xoshimova. Tarbiyaviy ishlar uslubiyoti. – T.: TDIU, 2006.

Shavkat Mirziyoyev: Eslar kelajak bilan sadlik har kanday vazifa birlamchi ego manosi. https://yuz.uz/news/shavkat-mirziyoev-yoshlar-kelajagi-bilan-bogliq-har-qanday-vazifa-birlamchi-ahamiyatga-ega

Sobirov B.B. Talabalarda iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishda innovasion usullardan foydalanishning pedagogik asoslari. P.f.n.ilmiy daraj. olish uchun yozilgan diss. - T.2004, 186 - b.

Karimov I. A. O'zbekiston iqtisodiyoti chuqur islohotga muhtoj. - T.: O'zbekiston, 1995, 259-bet.

Yoshlar - ulkan kuch: Mirziyoev yoshlarga hukumat eshiklarini ochdi.14:38 03.07.2017 (yangilandi: 20:47 11.09.2017).

Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. – T.:.O'zbekiston, 2001, 6-bet.

Karimov I A. Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori - T.: "Sharq" nashriyot -matbaa kontsernining Bosh tahririyati, 1997, 5-bet.

Abu Nasr Forobiy. Risolalar. M.M.Xayrullaev. - T.:. Fan, 1975 (71-72 bet).

Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. 3 – jild. –T.: O'zbekiston, 1996. 46 b.

Konstitusiya – ta'limni rivojlantirish kafolati. 2012. www.uza.uz.

Yang Uzbekistan etishdu ikkita asos soldi va ustungu tayanamiz-Shavkat Mirziyoyevni mustahkamladi. https://sputniknews-uz.com/20210119/Mirziev-yangi-zbekistonni-barpo-etish-ustunlaridan-biri---kuchli-manaviyatdir-15821889.html

G'ulomov S.S. Tadbirkorlik va kichik biznes. – T.: Sharq, 2002. 139-bet.

Konstitusiya – ta'limni rivojlantirish kafolati. 2012. www.uza.uz.