VIEWS OF TALENTS OF THE MIDDLE EAST

Authors

  • Sultonov Tursunboy

Keywords:

Islamic philosophy, knowledge, mind, rationality, thinker, theoretical mind, logical knowledge

Abstract

The opinions of oriental thinkers of the Middle ages have been examined by the Islam philosophy, tolerance, science, rationality, propaganda, activity and mental thinking which connect with the human intellect in the given article.

References

Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Т.1.-Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017,-29-бет.

Қуръони Карим. Ўзбекча изоҳли таржима. – Т.:2004 – Б.45.

Муҳсинов Ф.У. Мусулмон шарқ фалсафасида ақл талқини ва у ҳақидаги таълимотлар.// “Ўзбекистонда ижтимоий фанлар”, 1997. №5-Б. 57-61.

Чориев А. Инсон фалсафаси. Иккинчи китоб. Мустақил шахс. – Т.: “Чинор НИК” - 2002- Б.139.

Маънавият юлдузлари. – Тошкент, 1999.– Б.-91-92.

Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўналимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Жлд 1–Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. -63-бет.

Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти. Б. 1993.-Б. 182.

Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти. Б. 1993.-Б. 182.

Философский экономический словарь. – М.: 1989. Б.-257.

Аль-Фароби. О значениях (слова) разум. Аль-Фароби.О разуме и о науке. – М., 1975. С. 11-12.

Аль-Фароби. Философские трактати.– Алма-Ата. 1972.- С. 313-314.

Шаймухамбетова Г.Б. Учение Платона об идеях и теория разума аль-Фароби. Научное творчество. – М., 1975.стр. 33-34.

Аль-Фароби. О разуме и науке. - М., 1975. –С.34-36.

Аль-Фароби. Философские трактати. Алма-Ата. 1972. – С.79.

Аль-Фароби. О разуме и науке. – М., 1975. – С. 78? Аль-Фароби. Логические трактати. Алма-Ата, 1975. С. 103. -104, 203, 557.

Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан ¬‒ миллий юксалиш сари.Т. 4 ‒ Т.: “Ўзбекистон” НМИУ 2020. ¬‒ 415-бет.

Фитрат А. Оила ёки оила бошқариш тартиблари. -Т.: “Маънавият”, 2000. -112-бет.

Published

2022-12-06