ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Authors

  • Sherov Mansur Boltayevich

Keywords:

ҳарбий хизматчи, тинчликпарварлик, инсонпарварлик, ватанпарварлик, креативлик, креатив тафаккур, инновация, замонавийлик, илмийлик, тактик мулоҳаза, диалектга оид креативлик.

Abstract

Дунё миқёсида содир бўлаётган мураккаб ўзгаришлар ва глобал муаммоларни ҳал этишда ҳарбий хизматчиларнинг ўрни ҳам алоҳида аҳамият касб этади. Сабаби айнан улар тинчликпарвар ғояларни жамият ҳаётига тадбиқ қилишда бевосита иштирок этувчи субъект ҳисобланади. Шу боисдан ҳам бу тизим вакиллари фаолиятини тинчликпарварлик, инсонпарварлик, ватанпарварлик борасидаги янги ташаббус, ғояларини қўллаб-қувватлаш ва жамият барқарорлигини таъминлашда мутлоқ янги тафаккур маданиятини шакллантириш долзарб аҳамиятга эга. Шу боис бугунги кунда жамиятимизнинг фаол бўғини сифатида Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар тизимида тарбияланаётган ёш ҳарбий хизматчиларнининг иқтидори, билими ва маданиятини юксалтириш долзарб ҳисобланади. Бугунги кунда республикамизда илм-фан ва инновация технологияларини ривожлантириш, юқори малакали илмий ва илмий-техник кадрларни тайёрлаш, илмий тадқиқотларнинг таълим ва ишлаб чиқариш билан интеграциялашуви бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Бу эса ҳарбий илм-фан тизимини такомиллаштириш заруратига сабаб бўлмоқда. Мақолада Ўзбекистон ҳарбий хизматчиларида креатив тафаккурни шакллантиришнинг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари ҳамда йўналишдаги муаммоли масалалар ижтимоий-фалсафий жиҳатдан таҳлил қилинган.

References

МИРЗИЁЕВ Ш. Танқидий таҳлил, катъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак.-Тошкент: «Ўзбекистон», 2017. - 104 бет.

ПЛАТОН. Избранные диалоги. М.: Художественная литература, 1965. С. 161

АБУ НАСР ФОРОБИЙ. Фозил одамлар шаҳри. - Тошкент, 1993. 105 бет.

АБДУЛЛА АВЛОНИЙ. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. –Т.: Ўқитувчи, 1992. 160 бет.

АБДУЛЛАЕВА М., Покачалов Г. Философские проблемы методологии науки: Т.: 2006. – 5 с.

БЕРДЯЕВ Н.А. Самопознание. - М., Книга, 1991. С.57.

ЗУБОВ В.П. Аристотель: Человек. Наука. Судьба наследия. Изд.3. − М.: УРСС, 2009. – 368 c.

МУСИНОВА Р.Ю. Талабалар тафаккурида ижодийлик ва креативликни шакллантириш муаммоси // Замонавий таълим / Современное образование 2019, 3(76). -Б.10.

АЗИЗИҚУЛОВ А.А. Илмий ижодиётида рационаллик ва норационаллик: концептуал таҳлилий ёндашувлар: Дис. Фал. фан. ном.; Самарқанд, 2007. 146 бет.

Published

2022-05-31