SOCIAL ENVIRONMENT AS A DETERMINANT OF THE PERSONALITY FORMATION PROCESS

Authors

  • Majitov Mahmud Abdimumin ogli

Keywords:

person, personality, society, process, influence, conditions, freedom, attitude, determinant, social environment, objective factor, education, upbringing, economic basis, household basis, cultural basis, property

Abstract

There are many opinions, assumptions, hypotheses, facts and arguments that reveal the social and philosophical essence of the formation of an individual. However, not all of them are formed on a scientific platform. This article investigates the problem from a scientific point of view and from the correct theoretical and methodological point of view. There are objective and subjective determinants that affect the process of personality formation. Today, the identification and study of specific aspects of objective and subjective determinants that affect the formation of personality becomes an urgent socio-philosophical problem. The article analyzes the social environment as one of the important determinants of personality formation. The direct and indirect effects of the social environment, which serves as an objective condition for the formation of a person's personality, are described. The role of economic foundations, political and legal foundations, social foundations, cultural foundations of the social environment in the formation and development of personality is analyzed.

References

НОВАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. В 4-томах./ Под ред. В.Степина и Г.Семигина. Том 2.- М.: Мысль, 2010, – 744 бет.

ШЕРМУҲАММЕДОВА Н.А. Инсон фалсафаси.[матн] Тошкент, “Noshir”, 2016, -512 бет.

АРИПОВА М. Шахснинг жамиятда ўз ўрнини топишида оила тарбиясининг таъсири.// Замонавий таълим, 2014, №11.

КОМИССАРЕНКО С. Формирование личности. Концепции, институты, технологии.- М.: Петрополис, 2013.

СУВАНОВ И. Шахс маънавиятини юксалтиришда миллий ғоя ва ўзликни англаш диалектикаси: Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисссертацияси автореферати- Т.:ЎзМУ, 2018.

УМАРОВА Н. Шахс иқтисодий ижтимоийлашувига таъсир этувчи ижтимоий-психологик омиллар: Психология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати- Т.:ТДПУ, 2018.

МАХМУДОВА А.Н. Замонавий фуқаролик жамиятида шахснинг ҳуқуқий ижтимоийлашуви (ижтимоий-фалсафий таҳлил) Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисссертацияси автореферати- С.:СамДЧТИ, 2021.

ТЎЙЧИЕВА Ҳ. Шахс ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий таълим. -Тошкент: Муҳаррир. 2010, - 128 бет.

ФРОММ Э. Озодликдан қочиш.- Таржимон Қ.Рўзиматзода, Тошкент, Янги аср авлоди, 2021. -352 бет.

ДЖУРАЕВ Т. Ўзбекистон иқтисодиётининг мулкий тузилиши ва унинг ўзгариши тамойиллари.// Иқтисод ва молия, 2016, №1.

КАЛАНОВ Б. Иқтисодий тизим амал қилиш барқарорлигининг илмий-назарий асослари.// Иқтисод ва молия, 2015, №2.

ЧОРИЕВ С. Сиёсий етук шахс.- Т.: Ўзб.файл. миллий жам. нашр., 2004, - 140 бет.

САБИРОВА Н. Государство и личность в гражданском обществе // Власть, 2011, №11.

БАДАЛОВ Ш. Аҳоли реал даромадларига солиқ юки даражасининг таъсири: назария ва амалиёт уйғунлиги // Иқтисодиёт ва таълим, 2016, №6.

ҚУРБОНОВ Т. Миллий ғурур ва маданий мерос диалектикаси.- Т.:Зарқалам, 2006, - 96 бет.

ЧОРИЕВ А. Инсон фалсафаси (2-китоб) Мустақил шахс, Тошкент, “Chinor ENK”, 2002, -272 бет.

Published

2022-05-31