ВЕК АЛИШЕРА НАВОИ И ПРОЗА В ИССЛЕДОВАНИЯХ АЛМАС УЛЬВИЙ
PDF (Ўзбекча)

Ключевые слова

чигатайская литература, Алишер Навои, азербайджанская литература, навоивведение, диван, проза, рукопись, литературное влияние, традиция, преемственность Chigatay literature, Alisher Navoi, Azerbaijani literature, Navoi studies, diwan, prose, manuscript, literary influence, tradition, heritage chig‘atoy adabiyoti, Alisher Navoiy, ozarbayjon adabiyoti, navoiyshunoslik, devon, nasriy asar, qo‘lyozma, adabiy ta’sir, an’ana, vorisiylik

Аннотация

Статья посвящена анализу монографии «Эпоха и проза Алишера Навои» (научно-филологические и религиозно-мистические сочинения), опубликованной в 2020 году в результате многолетних научных исследований азербайджанского навоиведа Алмаза Ульви. Эта монография, опубликованная в Баку издательством «Ильм и Тахсил» в качестве 11-й книги в серии «Научный паспорт художника» Института литературы им. Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана, включает «Алишер Навои: страницы его времени жизнь и творчество», «Хронология научно-филологических и религиозно-мистических произведений Амира Алишера Навои, упомянутых в исследовании», «Сочинения о языке и литературе», «Санады», «Биографические труды», «Тазкиры», «Исторические труды», «Религиозные произведения», «Несобранные и ненаписанные произведения Алишера Навои», «Литературные прозвища Алишера Навои», «Великий Герат». В то же время в исследовании представлена ​​информация о наличии таких приложений, как список поэтов, упомянутых в «Маджалис ун-нафоис», и список поэтов, святых и шейхов, упомянутых в «Насаим уль-мухаббат». В статье также отмечается, что были изучены 61 экземпляр рукописи Алишера Навои и 37 экземпляров его диванов в Азербайджане Бакиром Чобанзода, Хамидом Арасли, Куламгусейном Алиевым, Джаннат Нагиевой, Нушабой Араслы, Темуром Керимли, Тарлоном Гулиевым, Алмазом Ульвием, Пашей Каримовым и другими учеными.

PDF (Ўзбекча)

Библиографические ссылки

Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: Məqalələr. Toplayan, tərtib edən və nəşrə hazırlayan: fil.e.d. Almaz Ülvi (Binnətova). – Bakı.: Qartal, 2009. – 360 s.

«Əlişir Nəvai və Azərbaycan ədəbiyyatı» // Beynəl¬xalq elmi konf¬ransın materialları (Bakı, 16 noyabr 2016-cı il). – Bakı: Elm və təhsil, 2017. – 72 s.

Kubo K. 1990: 久 保 一 之 「ミ ー ル ・ア リ ー ・シ ー ル の 学 芸 保 護 に つ い て 」 『西 南 ア ジ ア 研 究 』 32, 20-55. Kubo, K., "Mir 'Ali Shir's Patronage of Science and Art // Seinan-Ajia-Kenkyu (Bulletin of Society for Western and Southern Asiatic Studies). Vol. 32, List N 1. P. 34-36 [Russian shortened version: "Metsenatskaia deiatel'nost' Alishera Navoi," Obshchestvennye nauki v Uzbekistane 1991-No.9 (Tashkent, 1991), 23-26.]

Nağıyeva C. Azərbaycanda Nəvai. – Bakı: Tural-Ə, 2001. – 264 s.

Nəvai Əlişir. Mükalimeyi lüğəteyn // naşiri və ön sözün müəllifi İsmayıl Qaspirinski. – Baxçasaray: 1902 (h.1320), 21 səh.

Nəvai Əlişir. Haləti Pəhləvan Məhəmməd / Tərcümə və ön sözün müəllifi Almaz Ülvi Binnətova. – Bakı: Avropa, 2018. – 24 s.

Ruzmanova R.U. Izucheniye jizni i tvorchestva Alishera Navoi v Tursii // “O‘zMU xabarlari” ilmiy jurnali, 2020, 1/2-son. – Toshkent: O‘zMU. – B. 37-40.

Ruzmanova R.U. Alisher Navoiy g‘azallari ta’sirida yozilgan 33 nazira // “Alisher Navoiy” xalqaro jurnali, 2021, 1 (1)-son, ISSN: 2181-1490, DOI: 10.26739/2181-1490-2021-1-20. – Toshkent. – B. 205-214.

Sirojiddinov Sh., Yusupova D., Davlatov O. Navoiyshunoslik / darslik. – Toshkent: Tamaddun, 2019. – 520 b.

Sultanov T.I. Alisher Navoiy va ozarbayjon adabiyoti: tarixiy ildizlar, an’analar, vorisiylik (Kishvariy va Sodiqiy asarlari misolida): filol. fan. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) diss. avtoref. – Toshkent, 2020. – 57 b.

Sultanov T.I., Ruzmanova R.U. Comparative analysis of Alisher Navoi’s Majalis un-Nafais and Sadiqbek Afshor Sadiqi’s Majma’ al-Khavos // “International Journal of Psychosocial Rehabilitation”, ISSN: 1475-7192, SCOPUS Q4, 6 H index, Volume 24, Issue 08, 2020. - P. 1565-1577.

Ülvi A. Azərbaycan-özbək (cigatay) ədəbi əlaqələri (dövrlər, simalar, janrlar, təmayüllər). – Bakı: Qartal, 2008. – 326 s.

Ülvi A. Əmir Əlişir Nəvainin ədəbi şəxsiyyəti və irsi Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında // Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında (məqalələr toplusu). – Bakı: Qartal, 2009. – 326 s.

Ülvi A. Özbək ədəbiyyatı: Ədəbi portret cizgiləri, araşdırmalar,

müsahibələr, yol qeydləri. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – 314 s.

Ülvi A. Əlişir Nəvainin əsri və nəsri (elmi-filoloji və dini-təsəvvüf əsərləri (monoqrafiya). – Bakı: Elm və Təhsil, 2020. – 570 s.