QASHQADARYO DARYOSI OQIMINING ANTROPOGEN OMILLAR TA’SIRIDA O‘ZGARISHI

Авторы

  • Alimardonov Lazizjon G‘ayrat o‘g‘li
  • Sharipova Gulnoza Raximjon qizi

Ключевые слова:

suv resurslari, daryo oqimining o‘zgarishi, suv xoʻjaligi qurilishi, hisob davri

Аннотация

Qashqadaryo havzasida jadal suv xo‘jaligi qurilishi oqibatida daryo oqimining o‘zgarishiga, vaqt va hudud bo‘yicha qayta taqsimlanishiga olib keldi. Olib borilgan natijalari asosida daryo oqimining fasllar bo‘yicha o‘rtacha o‘zgarishi va oqim shakllanish zonasidan turlicha taminlanishning miqdoriy o‘zgarishlari baholandi.

Библиографические ссылки

Ирригация Узбекистана. Т.III. – Ташкент: Фан, 1979. – 357 с.

Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Юнусов Ғ.Х. Қарши ирригация райони сув мувозанати элементларини миқдорий баҳолаш // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. – Тошкент, 1997. – Т.18, 2-қисм. – Б.15-20.

Рубинова Ф.Э., Тактаева О.С. Антропогенные изменения стока рек бассейна Кашкадарьи. Труды САНИИ Госкомгидромета, 1986, вып. 119(200), с.3-11.

Шикломанов И.А. Антропогенные изменения водности рек. – Л.: Гидрометеоиздат, 1979.– 301 с.

Юнусов Ғ.Х., Хикматов Ф.Х. Структура потерь речных вод и водный баланс орошаемых территорий. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2013. -144с.

Загрузки

Опубликован

2022-04-17