PISKOM DARYOSI EKSTRIMAL YILLAR TO‘LINSUV ELEMENTLARINI BAHOLASH

Авторы

  • Suvonqulov Sarkorbek Sanjar o‘g‘li
  • Ikromov Ilyos Xayrulla o‘g‘li

Ключевые слова:

daryo, daryo havzasi, suv sarfi, suv rejimi fazalari, to‘linsuv davri, toshqin davri, kam suvli davr, xarakterli yillar, suv rejimi fazalarining o‘zgarishlari

Аннотация

Maqolada Piskom daryosida kuzatilgan o‘rtacha ko‘p yillik suv sarflari tahlil qilinib, suvlilik bo‘yicha xarakterli yillar tanlab olindi. Piskom daryosining suv rejimi fazalari, shuningdek, to‘linsuv davri elementlarining ekstremal suvli yillardagi miqdoriy o‘zgarishlari aniqlandi.

Библиографические ссылки

В.Л. Шульц, Р. Машрапов Ўрта Осиё гидрографияси. Тошкент: Ўқитувчи, 1969. 328-Б.

Расулов А.Р., Хикматов Ф. Х., Айтбаев. Д.П. Гидрология асослари. –Т., 2003. -327 б.

Сувонқулов С.С. Глобал иқлим ўзгариши даврида Писком дарё ҳавзаси Гидрологик ресурсларини баҳолаш // Илм-фан ва таълимнинг ривожланиш истиқболлари Биринчи конференцияси тўплами www.openscience.uz 2020. 189-195-бет

Шулц В.Л. Реки Средней Азии.Л.: Гидрометеоиздат, 1965. 692 с.

Suvonqulov S.S., Mamirov H.A., Akbarov F.N. Oygaying daryosi suv rejimi fаzаlаrining xаrаkterli yillаrdаgi oʼzgаrishlаri “Гидрометеорология, иқлим ўзгариши ва атроф-муҳит мониторинги: долзарб муаммолар ва уларни ҳал қилиш йўллари” халқаро илмий-амалий конференция 7 май Тошкент-2021, 128-132-бет.

Загрузки

Опубликован

2022-04-17