TIBBIYOT GEOGRAFIYASINING TARIXIY SHAKLLANISHI

Авторы

  • Komilova Nilufar Qarshiboyevna
  • Xoldarov Elshodjon Ibroximjon o‘g‘li

Ключевые слова:

antik davr, sog‘liqni saqlash, tibbiyot geografiyasi, inson salomatligi, tashqi muhit, kasalliklar geografiyasi, tibbiy geografik tadqiqotlar

Аннотация

Maqolada tibbiyot geografiyasining rivojlanish tarixi, tarixiy bosqichlari, olimlar tomonidan o‘rganilishi bilan bog‘liq maʼlumotlarga eʼtibor qaratilgan. Maqolada ilk tibbiyot geografiyasiga hissa qo‘shgan Gippokrat, Galen kabi olimlar bilan bir qatorda sharq qomusiy olimlari Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Ar-Roziy kabi olimlar asarlari tahlil qilingan.

Библиографические ссылки

Қодиров А.А. Тиббиёт тарихи. -Т.: Ибн Сино, 1993. -271 б.

Чаклин А.В. География и здоровье. -М.: Знание, 1986.-152 с.

Комилова Н.Қ., Солиев А.С. Тиббиёт географияси. -Т.: Истиқлол, 2005. -162 с.

Абу Али Ибн Сино. Тиб қонунлари. Ж.1. -Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994. -304 б.

Абу Бакр Ар-Розий. Касалликлар тарихи. -Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994. -251 б.

Комилова Н.Қ., Равшанов А, Муҳаммедова Н, Тиббиёт географияси ва глобал саломатлик. –Тошкент: Мумтоз сўз, 2019-10 б.

Прохоров Б.Б. Здоровье человека как функция истории и географии // Энергия. 2002. -С. 32-36.

Комилова Н.Қ, Тиббиёт географиясининг назарий ва амалий масалалари. – Тошкент: Шарқ, 2016, -5 б.

Загрузки

Опубликован

2022-04-17