ЧОРВОҚ ЭРКИН ТУРИСТИК ЗОНАСИНИНГ ДАРЁЛАРИ ВА УЛАРДАН ТУРИЗМДА ФОЙДАЛАНИШ

Авторы

  • Шомуродова Шаҳноза Ғайратовна

Ключевые слова:

Дарё, сой, дарё ёнбағри, водий, рафтинг, треккинг, экотуризм, миандра, шаршара, муз, қор, ёмғир, қир, адир, қоялар

Аннотация

Мақолада Чорвоқ эркин туристик зонасида жойлашган дарёлар ҳақида умумий тушунча берилган. Шунингдек, дарёлардан туризмда фойдаланишнинг аҳамиятли томонлари кенг ёритилган.

Библиографические ссылки

Васильковский Н.П., Толстихин Н.И. Тектоника. Четвертичные отложения. Геоморфогенез.-В сб.: Гидрогеологический очерк Чирчик-Ангрено-Келесского басесейна, вқп.4. Ташкент, 1937.

Щетинников А.С. Ледники бассейна реки Пскем.-Л.: Гидрометеоиздат, 1976. - 120 с.

Загрузки

Опубликован

2022-04-17