AGROEKOTURIZMNING TURIZMDA TUTGAN O‘RNI

Авторы

  • Usmonov Muzrob Kayum o‘g‘li

Ключевые слова:

turizm, agroturizm, ekoturizm, agroekoturizm, atrof-muhit, tabiatni muhofaza qilish, sayohat, “qattiq va yumshoq turizm”

Аннотация

Tezisda agroekoturizmning turizm tarmoqlari orasida tutgan o‘rni, agroturizm va ekoturizmning paydo bo‘lishi, rivojlanishi, ular o‘rtasidagi tafovut va o‘xshashliklar hamda birgalikda agroekoturizmni hosil qilishi, jahon tajribasida agroekoturizmning hozirgi kundagi holati haqida batafsil ma’lumot keltirilgan.

Библиографические ссылки

Ўзбекистон Республикасининг “Туризм тўғрисида”ги Қонуни. 2019 йил 18

июль.

Котляров Е.А. Рекрационная география. М.: -1978.

Шомуродова Ш.Ғ. Чимён-Чорвоқ курорт-рекреация зонасида туризмни ривожлантиришнинг табиий географик асослари. Дис.... г.ф.ф.д. (PhD). - Тошкент. 2020. - 128 б.

Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси XII том. - Т.: 2000. - 109 б.

Мария Пия Раджоньери., Марко Валлетта. Агроэкологическое право Европейского Союза и Италии. - М.: Статут, 2006. -195 с.

Нигматов А., Шамуратова Н. Экотуризм асослари. - Т.: “TURON-IQBOL”, 2007. -6 б.

Якубжонова Ш.Т. Агротуризмнинг табиий географик жиҳатлари (Ўзбекистон мисолида). Дис г.ф.ф.д. (PhD). - Тошкент. 2018. - 150 б.

Egamberdiyeva L.Sh. Ekoturizm. O‘quv qo‘llanma. - Toshkent. “Fan ziyosi”, 2021.

-235 b.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecotourism

Загрузки

Опубликован

2022-04-17