ВЕДУЩИЕ ФАКТОРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДУХОВНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНА В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Авторы

  • Зокир Тургинович Замонов

Ключевые слова:

: государство, гражданское общество, национальная идея, национальная идеология, социалные институты, духовность, вестернизация, глобализация, идеологические угрозы, интересы человека

Аннотация

в этой статье анализируются способы, с помощью которых идеология является главной силой перед лицом острого идеологического сопротивления идеалам глобализации и средствами предотвращения публики, которые могут поставить под угрозу общество путем установления национальной идеологии и духовности.

Библиографические ссылки

Қаранг: Ҳаракатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгиланиш сари./ Нашрга тайёрловчилар: М.Бекмуродов, Қ.Қуронбоев, Л.Тангриев. –Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017. –92 б. (See: Rapid development and renewal on the basis of the strategy of action./Preporters: M. Bekmurodov, K. Kuronbaev, L. Tangriev. –T.: Ghafur Ghulam Publishing House, 2017. –92 p.)

Каримов И.А. Жамиятимиз мафкураси халқни – халқ, миллатни – миллат қилишга хизмат этсин. –Т.: “Ўзбекистон”, 1998. –30 б. (Karimov I.A. Let the ideology of our society serve to make the people - the people, the nation - the nation. -T.: “Uzbekistan”, 1998. -30 p.)

Эркаев А. Миллий ғоя ва маънавият. –Т.: “Маънавият”, 2002. –240 б. (Erkaev A. National idea and spirituality. –T .: “Ma'naviyat”, 2002. –240 p.)

Қаранг: Мустабид тузумнинг Ўзбекистон миллий бойликларини талаш сиёсати: тарих шоҳидлиги ва сабоқлари (1865-1990 йиллар) /Лойиҳа раҳбари ва масъул муҳаррир Д.А.Алимова/. –Т.: “Шарқ”, 2000. –432 б. (See: The policy of plundering the national wealth of Uzbekistan by the dictatorial regime: the testimony and lessons of history (1865-1990) / Project Manager and Editor-in-Chief DA Alimova /. –T.: “Sharq”, 2000. –432 p.)

Абдулла Авлоний. Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ. –Т.: “Шарқ”, 1992. (Abdullah Avloni. Turkish Gulistan or morality. –T.: “Sharq”, 1992.)

Ўзбекистоннинг янги тарихи//Тузувчилар: Н.Жўраев, Т.Файзуллаев; таҳрир ҳайъати: А.Азизхўжаев, Б.Аҳмедов, С.Камолов ва бошқ./ –Т.: “Шарқ”, 2000. –560 б. Б 120. (New history of Uzbekistan // Compilers: N.Juraev, T.Fayzullaev; Editorial board: A.Azizkhodjaev, B.Akhmedov, S.Kamolov and others / –T .: “Sharq”, 2000. –560 p. B 120)

Қаранг: Баронов А., Жабрдийдалар беном-у нишон кетмайди//Совет Ўзбекистони. 1989, 23 март. Юнусова Х. ХХ асрнинг 80-йилларида Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий жараёнлар ва маънавий ҳаёт. Тарих фан.докт.илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс.автореферати. –Т.: 2009. (See: Baronov A., Victims do not go unnoticed // Soviet Uzbekistan. 1989, 23 March. Yunusova X. Socio-economic processes and spiritual life in Uzbekistan in the 80s of the XX century. Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Historical Sciences. T. 2009.)

Қосимов Б. Миллий уйғониш. –Т.: “Маънавият”, 2002. –400 б. (Qosimov B. National awakening. –T.: “Spirituality”, 2002. -400 p.)

Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки) Электрон манба: www.hse.ru. (Repina L.P. Kulturnaya pamyat i problemy istoriopisaniya (istoriograficheskie zametki) // www.hse.ru.)

Каримов И.А. Своё будущее мы строим своими руками. –Т.: Ўзбекистон, 1999. Т.7. –С. 128. (Karimov I.A. Svoyo budushchee my stroim svoimi rukami. –T.: Uzbekistan, 1999. Vol.7. -S. 128.)

Гуламова Д. Мустақиллик даврида Ўзбекистон талаб ёшлари маънавий қадриятларининг шаклланиш тарихи. Автореферат. –Т.: 2008. (Gulamova D. The history of the formation of the spiritual values of the youth of Uzbekistan during the period of independence. Abstract. –T.: 2008.)

Қаранг: Юсупов Э. Инсон камолотининг маънавий асослари. –Т.: “Университет”, 1998. (See Yusupov E. Spiritual foundations of human perfection., –Т.: "University", 1998.)

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқини ўрганиш бўйича илмий-оммабоп рисола [Матн]. –Т.: “Маънавият”, 2017. –184 б. (President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev At the 72nd session of the United Nations General Assembly a popular scientific treatise on the study of speech [Text]. –T .: “Spirituality”, 2017. –184 p.)

Миллий ғоя ва маънавий тарғибот тамойиллари. –Т. “Академия”, 2005. (National idea and principles of spiritual propaganda. –T. “Academy”, 2005.)

Каримов И.А. Ўз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7-жилд, –Т. Ўзбекистон, 1999. (Karimov I.A. We build our future with our own hands. Volume 7, –T. Uzbekistan, 1999)

Қаранг: Отамуродов С., Эргашев И., Акромов Ш., Қодиров А. Политология. ¬–Т.: 1996. –Б 280. (See: Otamurodov S., Ergashev I., Akromov Sh., Qodirov A. Political science. – T .: 1996. –B 280.)

Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида. XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари // Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. Т. 6. –Т.: Ўзбекистон, 1998. –430 б. (Karimov I.A. Uzbekistan is on the threshold of the XXI century. On the threshold of the XXI century: threats to security, conditions of stability and guarantees of development // On the path to security and sustainable development. T. 6. –T .: Uzbekistan, 1998. –430 p.)

Шодиев Ғ. Маънавият ва ёшлар/ масъул муҳаррир М. Бекмуродов. –Т.: ABU MATBUOT-KONSALT. 2008. 48 б. (Shodiev G. Spirituality and Youth / Editor-in-Chief Bekmurodov. –T.: ABU PRESS CONSULT. 2008. 48 p)

Тўраев Ш. Ўзбекистонда демократик жамият қуришда миллий ғоянинг аҳамияти. Фалс.фан.ном.илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. 2008. –136 б. (To'raev Sh. The role of the national idea in building a democratic society in Uzbekistan. Written dissertation for the degree of Candidate of Philosophical Sciences. 2008. -136 p.)

Маҳмудов Т. Мустақиллик ва маънавият. -Т.: Маънавият, 2001. –Б. 140-150. (Mahmudov T. Independence and spirituality. -T.: Manaviyat, 2001.)

Оила энциклопедияси. Муаллиф-тузувчилар: Ғ.Б.Шоумаров, З.А.Расулова. –Т.: 2016. –416 б. (Family encyclopedia. Authors: G.B.Shoumarov, Z.A.Rasulova. –T .: 2016. –416 p.)

Отамуродов С. Ёшлар сиёсий маданиятини ривожлантириш омиллари. –Т.: Ўзбекистон, 2015. –120 б. Б. (Otamurodov S. Factors in the development of youth political culture. –T.: Uzbekistan, 2015. -120 p.)

Қаранг: Розанов В. Любовь к Родину//Социл. М. 2006. -№2. –С. 46. (See Rozanov V. Lyubov k Rodinu // Sotsil. M. 2006. -№2.)

Мусаев Ф. Демократик давлат қуришнинг фалсафий-ҳуқуқий асослари/Ўзбекистон республикаси Фанлар Академияси, И.М. Мўминов номидаги фалсафа ва ҳуқуқ институти.Т. Ўpбекистон, 2007. –272 б. Б 218. (Musaev F. Philosophical and legal bases of building a democratic state / Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, I.M. Institute of Philosophy and Law named after Muminov. –T.: Uzbekistan, 2007. -272 p.)

Загрузки

Опубликован

2021-09-27