НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ

Авторы

  • Рузиев Равшан Нуралиевич

Ключевые слова:

государство и публичное управление, политический процесс, политическое мышление, ответственность исполнительной власти, личная ответственность, социальная политика, демократические процессы, современный механизм, основы управления

Аннотация

Мақолада Ўзбекистон жамиятидаги давлат бошқарувининг замонавий механизмлари, бошқарув кадрларни танлаш ва жой-жойига қўйиш, соҳани либераллаштириш ва демократлаштиришнинг ижтимоий-сиёсий жиҳатлари кўриб чиқилган. Хусусан, Шарқ олимлари ва давлат раҳбари нутқларида ушбу муаммо билан боғлиқ жиҳатлар таҳлили келтирилган. Демократик фикрлашнинг замонавий бошқарувдаги ўрни ва унинг барқарор ривожланишга таъсири масаласи батафсил ўрганилган. Шунингдек, раҳбарнинг давлат бошқарувини такомиллаштириш, унинг маънавий, касбий ва ижтимоий салоҳияти ҳамда сиёсий фикрлашни амалга ошириш масъулиятининг долзарб масалаларини муҳокама қилдилар.

Библиографические ссылки

Mirziyoev Sh.M. "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari". Yoshlar nashriyot uyi. T.; 2019. 111-bet.

Odilqoriev X.T, Razzoqov D.X. Siyosatshunoslik., –T., "O'qituvchi" NMIU, 2008, -344 bet. -B. 149.

Odilqoriev X.T, Razzoqov D.X. Siyosatshunoslik. –T., "O'qituvchi" NMIU, 2008, -344 bet. -B 150.

Odilqoriev X.T, Razzoqov D.X. Siyosatshunoslik. –T., "O'qituvchi" NMIU, 2008, -344 bet. -B 151.

Smirnov Vadim Anatolevich. Transformasiya politicheskix elit Latvii, Litvi i Estonii (1990 – 2019 gg.) diss.doktora politicheskix nauk. –M.: 2020. – s 510. B 39.

Rahmatullaev D.R. Boshqaruv tizimiga rahbar xodimlarni tanlashning mavjud imkoniyatlari va unga zamonaviy yondashuvlar. ZAMONAVIY TA'LIM / SOVREMENNOE OBRAZOVANIE. 2016, 4-son. -17-24 b. B 21.

Ishmuxamedov R.J., Abduqodirov A.A., Pardaev A.X. Direktorning ish kitobi (amaliy tavsiyalar). –T.: "Fan va texnologiya", 2007. –B 19.

Karimov I.A. Adolat, Vatan va xalq manfaati har narsadan ulug'. – T.: "O'zbekiston", 1998. –16-b.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-22.12.2017.

Jo'raev N. Agar ogoh sen. "Yozuvchi". –T.: 1998. 92-bet.

Rahmatullaev D.R. Boshqaruv tizimiga rahbar xodimlarni tanlashning mavjud imkoniyatlari va unga zamonaviy yondashuvlar. ZAMONAVIY TA'LIM / SOVREMENNOE OBRAZOVANIE. 2016, 4-son. -17-24 b. -B 20.

Husayn Voiz Koshifiy. Axloqi Muxsiniy. –T.: O'zbekiston milliy entsiklopediyasi davlat milliy nashriyoti. 2011. –B.163.

Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, kat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza, 2017 yil 14 yanvar. –Toshkent: "O'zbekiston", 2017. -104 b. B 50.

Mirzaaxmedov K.M. O'zbekistonda davlat boshqaruvi jarayonlarini demokratlashtirish evolyusiyasi. Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (Phd) diss.avtoreferati. –T.: 2019. – 47 b. B 20

https://strategy.uz/files/news/45467/uzb.pdf

2017 yil — shiddatli islohotlar yili. – T.: "Adolat", 2017. – 96 b. -B 14.

"O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Davlat va ijtimoiy qurilish akademiyasini tashkil etish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Toshkent, 1995 yil 19 aprel.

Karimov I.A. Yuksak malakali mutaxassislar – taraqqiyot omili. T., "O'zbekiston", 1995, 7, 18-19-betlar.

Kuchkarov,Vahob Hoshimovich, Nasarov, Nasriddin Otakulovich, Kuchkarov, Utkir Vahobovich THE SPIRIT OF THE PEOPLE AND NATIONAL IDENTITY IN A DEMOCRATIC SOCIETY. Journal «Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research», № 6 (8), 2020, e-ISSN 2658-5561.P-50

Prezident maktablari rasmiy sayti. https://pm.piima.uz.

Загрузки

Опубликован

2021-08-16