ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ТУРЛАРИ
PDF

Ключевые слова

вояга етмаган, олдини олиш, профилактика, олдини олиш турлари, вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олиш

Аннотация

Мақолада жиноятларнинг профилактикаси, жиноятчиликнинг олдини олиш,жиноятчилигининг олдини олишга масъул бўлган давлат органларининг фаолияти,муайян норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинганлиги,вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олиш сиёсати, олдини олиш ва профилактика тушунчалари, олдини олиш ва профилактиканинг турлари, Қозоғистон, Россия ва Беларусь давлатларининг қонунчилигида ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг турлари, вояга етмаганларнинг назоратсизлиги ва қоровсизлиги, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишнинг янги тизими,ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг чора-тадбирлари, вояга етмаганлар жиноятчилигини олдини олиш ҳақида фикр-мулоҳазалар билдирилган.

PDF

Литература

Бобожонов П. (Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазири): Одамлар тинч яшаши учун мамлакатимизда жиноятдан холи муҳит яратилади. //http//uza.uz (15.01.2019й.).

Kriminologiya: Darslik / Z. S. Zaripov, A. S. Yakubov, G. A. Avanesovva boshq.; prof. Z. S. Zaripov tahriri ostida. – T.: O‘zbekiston RespublikasiIIV Akademiyasi, 2008. – 420 b. В. 120,123.

Криминология: Учебник. Под ред.акад. В.Н.Кудрявцева, проф. В.Е.Эминова. - М., 1997. - С. 103.

Исмаилов И. Вояга етмаганлар жиноятчилигининг криминологик тавсифи ва профилактикаси // Криминология. Махсус қисм: Дарслик / Муаллифлар жамоаси. — Т., 2015. — Б. 15.

Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. III. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б. 109,316.

И. Исмаилов, Қ. Р. Абдурасулова, И. Ю. Фазилов. Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 252 б. Б 174-175.

Исмоилов Н.Т. Вояга етмаганлар жиноятларини индивидуал олдини олиш муаммолари. Юрид. фан. номз. Илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. - Т., 2006. Б. 21.

Хўжақулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш: Монография / Масъул муҳаррир ю.ф.д., доц. И.Ю.Фазилов. - Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. - 186 б. Б. 40.

Сборник законов о профилактике правонарушений стран Содружества Независимых Государств / Сост.: А.С. Турсунов, И.Ю. Фазилов, С.Б. Хужакулов. – Т., 2018. – С. 37, 55,74.

Муаллифлар жамоаси. Криминология. Махсус қисм: Дарслик / И.Исмаилов, Қ.Р.Абдурасулова ва бош. - Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. - 744 б. Б 15.

Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – М., 1984. – С.145.

Авлоний, Абдулла. Танланган асарлар: 2 жилдлик, 2-нашри, 2-жилд. Пандлар, ибратлар, ҳикоялар, набийлар ҳаёти, драмалар, мақолалар, саёҳат хотиралари // Таҳрир ҳайъати: Н.Каримов ва бошқ.; Тўпловчи: Б.Қосимов; Изоҳлар ва луғатни О.Тўлабоев тузган /. – Т.: «Маънавият», 2006. – Б-37.