ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В РЕАЛИЗATЦИИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Авторы

  • Нурмухамедова Барно Исмаиловна

Ключевые слова:

государственный бюджет, государственные целевые фонды, Фонд реконструкции и развития, консолидированный бюджет, современная экономика, макроэкономическая стабильность, налогово-бюджетная политика, макрофискальные прогнозы

Аннотация

В статье изучено значение государственного бюджета в развитии экономики и социальной сферы, структура и значение консолидированного бюджета, разработаны рекомендaции по обеспечению устойчивости государственного бюджета.

Библиографические ссылки

2020-2024-yillarda O‘zbekiston Respublikasi davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish Strategiyasi. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 25.08.2020-y., 09/20/506/1210-son.

O‘zbekiston Respublikasining Byudjet kodeksi. 2013-y., 26-dekabr.

Sobirov H.R. O‘zbekiston davlat moliyasi tarixi. T.: Ta’lim manbayi, 2002. 152 b.

Аlimov I. Byudjet tizimi: oʼziga xos xususiyatlar// Biznes-Ekspert jurnali. – T., 2017. - №7. – B. 7-10.

Sherov А.U. Oʼzbekistonda byudjet siyosati: amaliy va strategik yoʼnalishlari // “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 1, fevral, 2019-yil.

Raxmonov D.А. Oʼzbekistonda ijtimoiy sohani moliyalashtirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: i.f.d. .. avtoreferati. – T.: TDIU, 2018. – B. 72.

Davlat moliyasi: Darslik / B.I. Nurmuxamedova, Sh.X. Xamdamov; - T.: “Iqtisod-moliya”, 2021.

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. Fiskal strategiya-2023-2025. Manba: openbudget.uz.

Xamidov X.X.. Davlat moliyasini isloh etish jarayonida tashabbusli budjetlashtirish istiqbollari. 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi Favtoreferati. Toshkent – 2023. B. 11.

Н.Э.Жиянова, Ш.А.Абдуллаев. Бюджетная политика как фактор стабилизации экономики Республики Узбекистан // ИНТЕРНАУКА» Научный журнал №13(189) Апрель 2021 Часть 2. https://internauka.org/archive2/internauka/13(189_2).pdf Б.49-52

Загрузки

Опубликован

2023-05-13